ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม


ข้อมูลโรงเรียน


 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๖ ม.๑ ถนน สุขาภิบาล ๓ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร่

                เริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยพี่น้องมุสลิมในเขต ตำบลฉลุง และเขตใกล้เคียง ได้ช่วยกันซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างสถานที่ อบรมสั่งสอนให้การศึกษาแก่เด็กมุสลิม ตั้งแต่อายุ ๓- ๖ ปี  ได้ห้องเรียน ๒ ห้องเรียน โดยมีนักเรียนในปีแรก จำนวน ๔๐ คน ครู ๒ คน โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งวิชาสามัญและศาสนา เข้าด้วยกันในบรรยากาศของอิสลาม โดยตั้งชื่อว่า ศูนย์อบรมจริยธรรม โดยผู้ปกครองได้ช่วยกันบริจาคอาหารกลางวันและเงินเดือนครูต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลอิสลามดารุลญันนะห์

ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๓๙ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๗๐ คน เปิดเพิ่มเติมอีก ๓ ห้องเรียน โดยมีครู ๓ คน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุน จากทางกรมศาสนาให้งบช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงและงบอาหารเสริมนม และในปีต่อมา ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนอนุบาลอิสลามดารุลญันนะห์มาเป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลญันนะห์ ซึ่งทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีห้องเรียน จำนวน ๑๒ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๓๗๒ คน  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญ จากเดิมที่เป็นศูนย์เด็กเล็ก ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จากเดิมมีห้องเรียน ๑๒ ห้อง เพิ่มเป็น ๑๓ ห้อง มีครูผู้สอนจำนวน ๑๔ คน เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมาก ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน โดยมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน ๒ ชั้น มีห้องเรียนทั้งหมด ๖ ห้อง รวมกับอาคารเก่า ที่มีจำนวน ๘ ห้อง โรงเรียนจึงมีห้องเรียนทั้งหมด ๑๔  ห้องเรียน

ในปีการศึกษา  ๒๕๔๙ โรงเรียนมีโครงการขยายประถมเพื่อรองรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล    และนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้น ป.๑ จากพื้นที่ต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการขยายประถมและขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับประถมจากเขตพื้นที่การศึกษาสตูล    ซึ่งทางเขตพื้นที่ออกใบอนุญาตและให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา   ๒๕๕๐

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒  จำนวน  ๙๗  คน  รวมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๒๕  คน  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดตั้งมูลนิธิอนุบาลมุสลิมสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านสามัญและศาสนาพร้อมทั้งให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า  ยากจน  พิการ และด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้เปลี่ยนประเภทจาก  ๑๕ (๑) ประเภทเอกชนสามัญ   เป็น ๑๕ (๓)

ประเภทการศึกษาสงเคราะห์   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งในปีนี้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   ๖๗๘    คน  และครูผู้สอนจำนวน ๒๙  คน

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๕๔ คน และครูผู้สอนจำนวน ๔๕ คน ในปีนี้โรงเรียนไดขยายอาณาเขตพื้นที่โรงเรียนและได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อรองรับปริมาณนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๖๑๕ คน ครูผู้สอนจำนวน ๖๓ คน  และได้ขออนุญาตขยายอาณาเขตของโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกของอาคารเรียนเดิม  มีอาคารเรียน ๔ ชั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง  เพื่อรองรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

                ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน ๒,๓๔๘ คน ครูผู้สอนจำนวน ๑๒๔ คน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีอาคารเรียน ๔ ชั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง และได้ขออนุญาตเปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายรสลัน  นาปาเลน   เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   และนางสาอุดะ  เกปัน เป็นผู้อำนวยการ

 

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ  สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  ดำรงชีวิตบนพื้นฐานอิสลาม  รู้จักปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ

6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและรู้จักปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิถีอิสลาม

10. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้

 

 

 

อัตลักษณ์

ทักทายด้วยสลาม  รักการทำความดี  นำชีวีด้วยดุอาอฺ

 

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนวิถีอิสลาม