ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม


หลักสูตรที่เปิดสอน


 

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลมีทั้งหมด 4  ระดับคือ

หลักสูตรระดับอนุบาล

หลักสูตรด้านศาสนา

หลักสูตรด้านสามัญ

        -  วิชาเอกภาพ

        -  วิชาภาษาอาหรับ

        -  วิชาภาษามาลายู

        -  วิชาศาสนบัญญัติ

        -  ท่องจำอัลกุรอ่าน

        -  ท่องจำดุอาร์

 

สาระการเรียนรู้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

2.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  และสถานที่แวดล้อมเด็ก

3.  ธรรมชาติรอบตัว

4.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

5. ภาษาไทย

6.  คณิตศาสตร์

7.  ภาษาอังกฤษ

 

ด้านพัฒนาการ

-                    ด้านร่างกาย

-                   ด้านอารมณ์และจิตใจ

-                   ด้านสติปัญญา

-                   ด้านสังคม

ประสบการณ์สำคัญ  7  ประการ

1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

2.  กิจกรรมศาสนา

3.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

4.  กิจกรรมกลางแจ้ง

5.  กิจกรรมสร้างสรรค์

6.  กิจกรรมเสรี

7.  กิจกรรมเกมการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

หลักสูตรด้านศาสนา

หลักสูตรด้านสามัญ

1.  อัลกุรอ่าน

2.  วิชาอิสลามศึกษา

3.  ภาษาอาหรับ

4.  ภาษามาลายู

5.  ดุอาร์

สาระพื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2.  คณิตศาสตร์

3.  วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา6

6.  ศิลปะ

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  ภาษาต่างประเทศ

สาระเพิ่มเติม

1.  คอมพิวเตอร์

2.  จินตคณิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  กิจกรรมแนะแนว

2.  กิจกรรมชุมชน

3.  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรด้านศาสนา

หลักสูตรด้านสามัญ

1.  อัลกุรอ่าน/ กีรออาตี

2.  วิชาอิสลามศึกษา

3.  ภาษาอาหรับ

4.  ภาษามาลายู

5.  ดุอาร์

สาระพื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2.  คณิตศาสตร์

3.  วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา6

6.  ศิลปะ

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  ภาษาต่างประเทศ

สาระเพิ่มเติม

1.  มาลายู

2.  คณิตศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  กิจกรรมแนะแนว

2.  กิจกรรมชุมชน

3.  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรด้านศาสนา

หลักสูตรด้านสามัญ

1.  อัลกุรอ่าน/ กีรออาตี

2.  วิชาอิสลามศึกษา

3.  ภาษาอาหรับ

4.  ภาษามาลายู

5.  ดุอาร์

สาระพื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2.  คณิตศาสตร์

3.  วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา6

6.  ศิลปะ

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  ภาษาต่างประเทศ

สาระเพิ่มเติม

1.  คณิตศาสตร์

2.  ฟิสิกส์

3.  เคมี

4.  ชีววิทยา

5.  อิสลามศึกษา

6.  คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  กิจกรรมแนะแนว

2.  กิจกรรมชุมชน

3.  สังคมและสาธารณะ

4.  กิจกรรมศาสนา